روش نحوه ارسال پیام کوتاه به مهندسان با سامانه پیام کوتاه –
نحوه ارسال پیام کوتاه به مهندسان

بهترین روش و نحوه ارسال پیام کوتاه به مهندسان با سامانه پیام کوتاه سایمون

با داشتن شماره های مهندسان و مشتریان خود تنها روش درست تبلیغاتی در ایران را اجرا نمایید با  ارسال پیام کوتاه به مهندسان با سامانه پیام کوتاه سایمون۱- ارسال به یک محدوده جغرافیای مهندسان با سامانه پیام کوتاه

۲- ارسال پیامک به یک استان ، بخش و شهرستان خاصی که مهندسان در آن هستند

۳- ارسال پیامک به مهندسان با دسته بندی مهندسان به وسیله سامانه پیام کوتاه

۴- ارسال پیامک برای یک کد پستی خاص مهندسان

۵- ارسال پیامک برای یک رده سنی خاص مخصوص مهندسان

نحوه ارسال پیام کوتاه به مهندسان با سامانه پیام کوتاه